Chemie

Vertrouwde industriële veiligheidsoplossingen voor chemische verwerking

Ontelbare variabelen waarmee elke chemische verwerkingsfaciliteit te maken heeft, maken het vinden van een ervaren leverancier van veiligheidsoplossingen absoluut noodzakelijk om bescherming te bieden tegen mogelijke uitvaltijd, beschadigde apparatuur en vooral slachtoffers. Fike's decennia van dienstverlening aan de chemische verwerkingsindustrie verzekeren dat we de producten en technische expertise hebben die nodig zijn om uw faciliteit te beschermen tegen overdruk, explosie en brand.

Een overdrukincident kan optreden als gevolg van uit de hand gelopen exotherme chemische reacties. Het uitgebreide assortiment breekplaten van Fike kan worden gebruikt om overdrukkleppen te beschermen en kunnen zodanig worden uitgevoerd dat ze geschikt zijn voor vrijwel elke behoefte van de klant. Veel voorkomende toepassingen zijn de volgende:

Chemische reactor

Grote chemische reactoren

Uit de hand gelopen exothermische reacties leiden vaak tot overdruk; potentieel meer dan waartegen het drukvat bestand is. Daarnaast leidt het frequente vullen en ledigen bij batchprocessen tot fluctuerende drukken en temperaturen. Daarom zijn er breekplaten vereist die geschikt zijn voor sterk fluctuerende procesdrukken en -temperaturen. De RD520 Axius®- en RD500 Atlas®-breekplaten hebben een ongeëvenaarde levensduur in cyclische toepassingen.

Warmtewisselaar

Warmtewisselaars

Warmtewisselaars zijn bedoeld om warmte over te brengen van de ene vloeistof naar de andere of van het ene gas naar het andere en zijn onderhevig aan overdruk. De stof of media in de buizen is vaak op een hogere druk dan die van de buitenwand. Deze buizen kunnen in de loop van de tijd beschadigd raken door corrosie, erosie of trillingen, wat leidt tot scheuren in de buizen en als gevolg daarvan tot extreem snelle drukopbouw binnen de buitenwand. Breekplaten beveiligen tegen deze potentiële gevaren en moeten compatibel zijn met zowel vloeibare als dampvormige media, hoge en lage breekdrukken, situaties met tweefasendebiet en verschillende soorten houders.

Scheidingsteken

Afscheiders

Afscheiders worden gebruikt om combinaties van vaste stoffen, vloeistoffen of gasmengsels af te scheiden, zoals ruwe olie van aardgas of waterdruppels van stoom. Gesloten afscheiders hebben een risico op overdruk als gevolg van potentiële verstoppingen, procesfouten en uitzetten als gevolg van opwarming of exothermische reacties. Het kiezen van de juiste breekplaat op basis van media, procesdrukken en -temperaturen beschermt afscheiders tegen overdrukincidenten. Omwille van de hoge werkdrukverhoudingen en fluctuatiecapaciteiten van breekplaten kan de levensduur van de afscheider verlengd worden.

Met hun verschillende soorten processtof in besloten ruimten en schommelende temperaturen behoren chemische raffinaderijen tot de industrieën die het meeste gevaar lopen op stofexplosies. Fike biedt uitgebreide explosiebeveiligingsoplossingen op maat voor uw faciliteit om mensen en apparatuur te beveiligen en stilstand te voorkomen.

Stof verzamelaar

Stofafscheiders

Stofafscheiders komen voor in de meeste verwerkende industrieën, aangezien ze de hoeveelheid stof en luchtverontreiniging verminderen, beschermen tegen ophoping van stof rond gevoelige machines en afval tot een minimum beperken. Het fijnste stof binnen een productiefaciliteit is vaak te vinden in deze stofafscheiders, wat betekent dat één enkele vonk of vlam een hevige deflagratie kan veroorzaken. Aangesloten buizen en leidingen kunnen werken als lonten naar andere delen van de faciliteit en daar secundaire explosies veroorzaken. Explosiepanelen zijn vaak de meest rendabele oplossing voor het beveiligen van stofafscheiders. Bij processen binnenshuis kan het echter zijn dat schadelijke gassen niet veilig kunnen ontsnappen. Bij deze scenario's zijn systemen met chemische blusmiddelen vereist om de stofafscheider te beveiligen en de explosie te isoleren van stroomafwaartse apparatuur.

Cycloon

Cyclonen

Een cycloon maakt gebruik van de centrifugale kracht om grote volumes stof af te scheiden en op te vangen, wat een veelvoorkomende oorzaak van potentieel explosiegevaar is. Wat echter nog waarschijnlijker is, is een stofexplosie die zijn oorsprong heeft in aangesloten apparatuur, zoals een stofafscheider, wat leidt tot een secundaire explosie en het ontbranden van het stof in het onderste gedeelte van de cycloon. Explosiepanelen kunnen worden aangebracht aan de bovenkant van de cycloon of aangesloten buizen en leidingen om de resulterende druk en vlammen af te voeren. Isolatiekleppen en chemische blussystemen bieden bijkomende, vaak noodzakelijke, beveiliging om te zorgen voor een snelle beperking van de deflagratie in de installatie waarin de deflagratie is ontstaan.

Flash droger

Flashdrogers

Flashdrogers worden vaak stroomopwaarts van cyclonen en stofafscheiders geplaatst. Ze verwijderen vocht uit stof tot de deeltjes fijn genoeg zijn om in de luchtstroom op te stijgen. Het flashdroogproces zorgt echter wel voor een explosierisico, aangezien het droge deeltjes in een stofwolk verspreidt. Het ontbrandingsgevaar bevindt zich daarom vaak aan de bovenkant van de flashdroger, waar explosiepanelen kunnen worden aangebracht ter beveiliging tegen deflagraties in de flashdroger of van andere aangesloten apparatuur. Isolatiekleppen en chemische blusmiddelen kunnen ook worden aanbevolen om bijbehorende installaties te beveiligen tegen deflagraties die ontstaan in flashdrogers.

Transportband

Transportbanden

In chemische industrieën worden kettingtransportbanden gebruikt om bulkmateriaal door een faciliteit te verplaatsen. Deze materialen kunnen droog en stoffig zijn, en kunnen binnen een gesloten systeem worden verplaatst om ze te beschermen tegen verontreiniging of om te zorgen dat het stof niet door de hele faciliteit wordt verspreid. Er is aangetoond dat defecte transportbandonderdelen leiden tot broeihaarden. Deze broeihaarden kunnen ertoe leiden dat het stof in een stofwolk ontbrandt of smeulende productclusters worden verplaatst naar andere stroomafwaartse risicosituatie. Inlaten, uitlaten en elke paar meter van de transportband zelf moeten worden beveiligd met explosiepanelen. Isolatiekleppen of chemische blussystemen worden ook aanbevolen om de explosie tot de transportband te beperken.

Brandbeveiliging voor chemische processen

Door de hoeveelheid brandbaar stof die voorkomt in veel chemische processen kan zelfs een klein gloeipuntje rampzalige gevolgen hebben. De snelwerkende branddetectie- en brandblusoplossingen van Fike stoppen branden meteen in het beginstadium voordat dit tot een catastrofe leidt.

Stof verzamelaar

Stofafscheiders

Stofafscheiders verwijderen stof en onzuiverheden uit het systeem en zijn daarom een essentieel deel van de meeste chemische procesfaciliteiten. Statistisch gezien treden de meeste explosies echter op in stofafscheiders omdat zich daarin de kleinste deeltjes concentreren. Alle stofafscheiders moeten worden beveiligd met brandblussystemen om ze te beschermen tegen stofexplosies en ander brandgevaar. CO2-systemen worden aanbevolen voor niet-metallisch brandbaar stof, en met argon gevulde PROINERT-systemen worden aanbevolen voor metaalstof. Beide worden gebruikt in combinatie met een warmtedetector.

Opslag van brandbare vloeistoffen

Opslag van brandbare vloeistoffen

Opslagruimten voor brandbare vloeistoffen zijn vaak afgescheiden van procesruimten omwille van hun vluchtige stoffen en speciale behandelingsprocedures. Statische elektriciteit, lekkage van brandbaar materiaal of gebruikersfouten kunnen allemaal leiden tot brand in een vloeistofopslag. Effectieve brandbeveiliging voor deze ruimten is daarom verplicht. Elk type blusmiddel heeft zijn werkzaamheid bewezen: inert gas kan worden gebruikt om de stromingsafstand van cilinderbanken te verbeteren; waternevel kan worden gebruikt voor andere brandbare vloeistoffen dan koolwaterstoffen; CO2 kan worden gebruikt voor mensenvrije ruimten; en diverse chemische middelen kunnen worden gebruikt afhankelijk van hun milieuvriendelijkheid of kosteneffectiviteit. Ultraviolet-infrarooddetectors of videodetectie en -analyse zijn ideaal voor het detecteren van branden in de vroegste stadia.

Dieselmotor

Dieselmotoren

Dieselmotoren zorgen voor noodstroomvoorziening als de primaire stroomvoorziening in chemische bedrijven uitvalt. De betrouwbaarheid van dieselmotoren kan echter lijden onder het brandrisico als gevolg van brandbare hydraulische vloeistoffen, brandstof en smeermiddelen, die in aanwezigheid van hoge temperaturen kunnen leiden tot plas- en sproeibranden.

Machine ruimte

Machineruimten

In machineruimten lopen vaak diverse processen en pompen die brandbare vloeistoffen van klasse B gebruiken. Bij apparatuur in machineruimten kan het gaan om verbrandingsmotoren die werken op benzine of diesel, processen voor elektrostatische coating, onderdompeling of reiniging, en drukvaten voor apparatuur met hydraulische pompen. Er is bewezen dat waternevel in combinatie met warmtedetectie en videodetectie en -analyse branden effectief bestrijdt die zijn veroorzaakt door lekkageplassen, brandstofnevels en potentiële klasse A-betrokkenheid; veroorzaakt door ontsteking van met brandstof volgezogen materialen.

Voortplantingstests voor stofexplosie uitgevoerd door FSA (Duitsland)

Gratis White Paper

Explosiebeveiliging voor metaalstof - Wat managers van chemische fabrieken moeten weten

Stofexplosies zijn een gekend gevaar bij chemische verwerking. Metaalstof vormt een uniek gevaar vanwege de behandeling, verwerking en opslag die brandbare stofwolken en stofophoping kunnen veroorzaken. Metaalstof is uniek van organische brandstoffen omdat ze doorgaans minder energie nodig hebben om te ontsteken en een hoger energetisch gehalte hebben.